ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) SPOLOČNOSTI DATACAR, SPOL. S.R.O

V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádza, ako zaobchádzame s informáciami, z ktorých je možné priamo alebo nepriamo určiť identitu jednotlivca („Osobné údaje“).

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Kto je prevádzkovateľ? Prevádzkovateľ stránky www.fleetware.promo je Datacar, spol. s r.o. Piešť II. 129, 962 12 Detva, Slovensko („Datacar“). Ak je na tejto webovej lokalite zverejnený registračný formulár, prevádzkovateľ sa môže líšiť v závislosti od skutočnej ponuky alebo účelu zhromažďovania údajov, ale vo všetkých prípadoch je uvedený vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušného registračného formulára. S osobou zodpovedajúcou za ochranu údajov spoločnosti Datacar sa možno skontaktovať na adrese info@datacar.sk.

Ktoré osobné údaje spoločnosť Datacar zhromažďuje?

Spoločnosť Datacar pri vašej návšteve jej webových lokalít uchováva určité informácie o vašom prehľadávači, operačnom systéme a adrese IP.
Ak používate registračný formulár, spoločnosť Datacar bude zhromažďovať informácie, ktoré spoločnosti poskytnete a ktoré pozostávajú z mena a priezviska, e-mailových adries, telefónnych čísel, adresy (krajiny, štátu a mesta), názvu spoločnosti, názvu pracovnej pozície, oddelenia a funkcie, aktuálneho vzťahu so spoločnosťou Datacar a odvetvia pôsobnosti spoločnosti. Ak poskytnete číslo kreditnej karty alebo podrobnosti o banke na účely objednávky tovarov alebo služieb od spoločnosti Datacar, potom bude spoločnosť Datacar zhromažďovať tieto informácie na spracovanie platby za požadované tovary alebo služby.

Prečo spoločnosť Datacar potrebuje vaše Osobné údaje?

Spoločnosť Datacar potrebuje vaše Osobné údaje, aby vám mohla poskytnúť prístup k tejto lokalite, doručovať objednaný tovar alebo služby a plniť si svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona, vrátane kontrol požadovaných príslušnými zákonmi o exporte. Ďalšie informácie o tom, prečo spoločnosť Datacar potrebuje vaše Osobné údaje, je možné nájsť v článku 2. Spracovanie na základe zákonného povolenia, ak je používanie vašich Osobných údajov spoločnosťou Datacar založené na zákonnom povolení. Ďalšie informácie o tom, prečo spoločnosť potrebuje vaše Osobné údaje, je možné nájsť v článku 3. Spracovanie na základe súhlasu, ak je používanie vašich Osobných údajov spoločnosťou Datacar založené na vyjadrení súhlasu. Vo všeobecnosti platí, že poskytnutie Osobných údajov je síce dobrovoľné, ale spoločnosť Datacar bez neho nemusí byť spôsobilá splniť alebo uspokojiť vašu požiadavku. Spoločnosť Datacar napríklad môže požadovať Osobné údaje na spracovanie objednávky, ktorú ste zadali, alebo na poskytnutie prístupu k webovej ponuke, o ktorú ste žiadali. V takýchto prípadoch nie je možné, aby spoločnosť Datacar uspokojila vašu požiadavku bez určitých Osobných údajov.
Pripomíname, že tovar alebo služby si môžete objednávať bez poskytnutia súhlasu na použitie vašich údajov na účely ďalších marketingových aktivít spoločnosti Datacar.

Od akých tretích strán spoločnosť Datacar získava Osobné údaje?

Spoločnosť Datacar zhromažďuje Osobné údaje vo väčšine prípadov od vás. Osobné údaje môže získať aj od tretích strán, ak to spoločnosti Datacar povoľujú príslušné miestne zákony. Spoločnosť Datacar bude s týmito Osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a všetkými ostatnými obmedzeniami tretej strany, ktorá spoločnosti Datacar tieto údaje poskytla, alebo príslušnými miestnymi zákonmi. Tieto zdroje tretej strany zahŕňajú:

 • obchodné jednania spoločnosti Datacar.
 • tretie strany, ktorým ste dali pokyn na zdieľanie vašich Osobných údajov so spoločnosťou Datacar.

Ako dlho bude spoločnosť Datacar uchovávať moje Osobné údaje?

Spoločnosť Datacar bude vaše Osobné údaje uchovávať len tak dlho, ako je potrebné:

 • na sprístupnenie požadovaných tovarov a služieb pre vás,
 • na plnenie zákonných povinností, ktoré spoločnosti Datacar vyplývajú okrem iného z príslušných zákonov,
 • kým nenamietate voči takémuto používaniu spoločnosťou Datacar, ak je používanie vašich Osobných údajov spoločnosťou Datacar založené na legitímnom obchodnom záujme, ako je uvedené ďalej v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov,
 • kým neodvoláte svoj súhlas udelený v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak spoločnosť Datacar spracúva vaše Osobné údaje na základe vášho vyjadrenia súhlasu,
 • ak však príslušné direktívne zákony od spoločnosti Datacar vyžadujú dlhšie uchovávanie vašich Osobných údajov alebo ak spoločnosť Datacar potrebuje vaše Osobné údaje na uplatňovanie svojich právnych nárokov alebo na svoju obranu voči právnym nárokom, potom si spoločnosť Datacar ponechá vaše Osobné údaje až do konca relevantného obdobia uchovávania alebo až do vysporiadania predmetných nárokov.

Kto sú príjemcovia vašich Osobných údajov a kde sa tieto údaje budú spracúvať?

Na účely spracovania vašich Osobných údajov budú vaše Osobné údaje postúpené nasledujúcim kategóriám tretích strán:

 • spoločnosti Datacar,
 • poskytovatelia služieb tretích strán, napr. na účely prevádzkovania webových lokalít alebo distribúciu bulletinov, poradenských služieb a iných doplnkových súvisiacich služieb.

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou údajov?

Spoločnosť Datacar môžete kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácií o tom, ktoré Osobné údaje o vás spoločnosť Datacar spracúva, ako aj o opravu alebo odstránenie týchto Osobných údajov. Pripomíname však, že spoločnosť Datacar môže odstrániť alebo odstráni vaše Osobné údaje len v prípade, že nemá zákonnú povinnosť ani prevládajúce právo ponechať si ich. Ďalej upozorňujeme aj na to, že ak spoločnosť Datacar požiadate o odstránenie svojich Osobných údajov, nebudete môcť ďalej používať žiadne služby Datacar, ktoré vyžadujú, aby spoločnosť Datacar používala vaše Osobné údaje.
Ak spoločnosť Datacar používa vaše Osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na udržiavanie zmluvného vzťahu s vami, môžete tiež požiadať o kópiu Osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Datacar. Ak chcete využiť túto možnosť, pošlite e-mail na adresu nižšie a uveďte informácie alebo aktivity spracovania, ktorých sa vaša žiadosť týka, formát, v ktorom chcete získať tieto informácie, a či Osobné údaje majú byť odoslané vám alebo inému príjemcovi. Spoločnosť Datacar vašu žiadosť dôkladne posúdi a prediskutuje s vami, ako jej bude môcť najvhodnejšie vyhovieť.
Okrem toho môžete spoločnosť Datacar požiadať o obmedzenie ďalšieho spracovania vašich Osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

 • ak vyhlásite, že Osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť Datacar má, sú nesprávne (ale len v prípade, že spoločnosť Datacar vyžaduje kontrolu správnosti relevantných Osobných údajov),
 • ak neexistuje žiadne právne opodstatnenie na spracúvanie vašich Osobných údajov spoločnosťou Datacar a požadujete, aby spoločnosť Datacar obmedzila ďalšie spracovanie vašich Osobných údajov,
 • ak spoločnosť Datacar už viac nepotrebuje vaše Osobné údaje, ale vy uvediete, že žiadate spoločnosť Datacar, aby si tieto údaje ponechala na nárokovanie alebo uplatňovanie zákonných práv alebo na obranu proti nárokom tretej strany, prípadne
 • ak namietate proti spracovaniu svojich Osobných údajov spoločnosťou Datacar na základe oprávneného záujmu spoločnosti Datacar (ako je uvedené ďalej v Článku C. nižšie), s výhradou k času, ktorý spoločnosť Datacar potrebuje na určenie, či má prevládajúci záujem alebo zákonnú povinnosť spracúvať vaše Osobné údaje.

Pripomíname však, že spoločnosť Datacar môže odstrániť alebo odstráni vaše Osobné údaje len v prípade, že nemá zákonnú povinnosť ani prevládajúce právo ponechať si ich. Ďalej upozorňujeme aj na to, že ak spoločnosť Datacar požiadate o odstránenie svojich Osobných údajov, nebudete môcť ďalej používať žiadne služby Datacar, ktoré vyžadujú, aby spoločnosť Datacar používala vaše Osobné údaje.

Ako si môžete uplatniť svoje práva na ochranu údajov?

Všetky požiadavky na uplatňovanie svojich práv smerujte na adresu info@datacar.sk.

Ako spoločnosť Datacar overí požiadavky na uplatňovanie práv na ochranu údajov?

Spoločnosť Datacar pred spracovaním práv na ochranu údajov, ktoré si chcete uplatniť, vykoná kroky potrebné na overenie vašej identity s primeranou mierou určitosti. Ak je to uskutočniteľné, spoločnosť Datacar porovná Osobné údaje, ktoré ste poskytli pri odoslaní požiadavky na uplatnenie svojich práv, s informáciami, ktoré spoločnosť Datacar už má vo svojej držbe. Tento krok môže zahŕňať porovnanie dvoch alebo viacerých údajových bodov, ktoré poskytnete pri odosielaní požiadavky, s dvomi alebo viacerými údajovými bodmi, ktoré už spoločnosť Datacar má vo svojej držbe.
V súlade s procesom overovania bude spoločnosť Datacar požadovať prísnejší proces overovania pri požiadavkách na odstránenie údajov alebo v prípade Osobných údajov, ktoré sú považované za citlivé alebo cenné, aby minimalizovala škody, ktoré môžu byť spôsobené neoprávneným prístupom k vašim Osobným údajom alebo odstránením týchto údajov. Ak vás spoločnosť Datacar musí požiadať o ďalšie informácie nad rámec informácií, ktoré už spoločnosť Datacar má vo svojej držbe, spoločnosť Datacar použije tieto informácie len na účely overenia vašej identity, aby ste si mohli uplatniť svoje práva na ochranu údajov, prípadne na účely zabezpečenia alebo prevencie voči podvodom.
Spoločnosť Datacar odmietne spracovať požiadavky, ktoré sú zjavne neopodstatnené, prehnané, podvodné alebo nie sú inak požadované miestnymi zákonmi.

Právo na podanie sťažnosti.

Ak nadobudnete dojem, že spoločnosť Datacar nespracúva vaše Osobné údaje v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo príslušnými zákonmi na ochranu údajov, môžete kedykoľvek podať sťažnosť na úrade na ochranu údajov.

2. SPRACOVANIE NA ZÁKLADE ZÁKONNÉHO POVOLENIA

Prečo spoločnosť Datacar potrebuje používať moje Osobné údaje a na akom právnom základe ich spoločnosť Datacar používa?

Spracovanie na účely plnenia zmluvných záväzkov. Spoločnosť Datacar potrebuje vaše Osobné údaje na poskytovanie tovarov alebo služieb, ktoré si objednáte na základe svojej zmluvy so spoločnosťou Datacar, na uzavretie zmluvy na tovar alebo služby medzi vami a spoločnosťou Datacar, alebo na posielanie faktúr za objednaný tovar alebo služby. Spoločnosť Datacar spracúva Osobné údaje na plnenie svojich zmluvných záväzkov v súlade s Článkom 6(1), bod b GDPR alebo v súlade s ekvivalentným článkom iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.
Spracovanie potrebné na plnenie zmluvných záväzkov spoločnosti Datacar zahŕňa odpovedanie na vaše súvisiace dotazy, spracovanie vašej spätnej väzby alebo poskytovanie podpory. Súčasťou týchto údajov môžu byť aj údaje z konverzácií, ktoré ste mohli iniciovať alebo umožniť prostredníctvom konverzačných funkcií na stránke datacar.sk alebo iných lokálnych webových aktív spoločnosti Datacar, kontaktných formulárov, e-mailov alebo telefónu. V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov výraz „tovary a služby“ zahŕňa prístup k webovým službám, ponukám, súťažiam, žrebovaniam, inému obsahu, iným než marketingovým bulletinom, štúdiám, prehliadkam, školeniam a podujatiam spoločnosti Datacar.
Spoločnosť Datacar okrem toho pravidelne komunikuje prostredníctvom e-mailu s používateľmi, ktorí sa prihlásia na odber jej služieb, a bude komunikovať aj telefonicky, ak potrebuje riešiť sťažnosti zákazníkov, prípadne ak potrebuje prešetriť podozrivé transakcie.
Spoločnosť Datacar použije vašu e-mailovú adresu na overenie, či máte otvorený účet, odoslanie oznámenia o platbách, posielanie informácií o zmenách svojich produktov a služieb a na odosielanie oznámení a iných zverejnení vyžadovaných zákonom. Vo všeobecnosti platí, že používatelia sa z tejto komunikácie nemôžu odhlásiť, pretože je potrebná pre daný obchodný vzťah a vo svojej podstate sa netýka marketingu.
V súvislosti s marketingovou komunikáciou, ako sú e-maily a telefonáty, spoločnosť Datacar:

 • tam, kde to vyžaduje zákon, poskytuje takéto informácie len v prípade, že ste aktivovali túto možnosť, a
 • poskytuje vám možnosť zrušiť vašu účasť na tejto komunikácii, ak od nás viac nechcete dostávať marketingové informácie. Z komunikácie súvisiacej s marketingom sa kedykoľvek môžete odhlásiť aj aktualizáciou svojich preferencií.

Spracovanie na zaistenie súladu.

Spoločnosť Datacar a jej produkty, technológie a služby podliehajú zákonom o exporte rôznych krajín, medzi ktoré patria členské štáty Európskej únie. Uznávate, že v súlade s príslušnými zákonmi o exporte, obchodnými sankciami vydanými týmito krajinami sa od spoločnosti Datacar vyžaduje prijatie opatrení na zabránenie prístupu osôb, organizácií a strán uvedených vo vládnymi orgánmi vydávaných zoznamoch sankcionovaných strán k určitým produktom, technológiám a službám prostredníctvom webových lokalít spoločnosti Datacar alebo iných distribučných kanálov, ktoré sú pod kontrolou spoločnosti Datacar. Tieto opatrenia môžu zahŕňať

 • automatizované kontroly registračných údajov používateľov, ako je uvedené v tomto dokumente, a iných informácií, ktoré používateľ poskytne o svojej identite, voči príslušným zoznamom sankcionovaných strán,
 • pravidelné opakovanie takýchto kontrol po každej aktualizácii zoznamu sankcionovaných strán alebo po každej aktualizácii informácií používateľa,
 • blokovanie prístupu k službám a systémom spoločnosti Datacar v prípade potenciálnej zhody a
 • kontaktovanie používateľa na potvrdenie jeho identity v prípade potenciálnej zhody. Akékoľvek takéto použitie vašich Osobných údajov je založené na povolení spracúvať Osobné údaje v záujme konania v zhode so zákonnými povinnosťami (Článok 6(1) bod c GDPR) a oprávneným záujmom spoločnosti Datacar (Článok 6(1) bod f GDPR) alebo v súlade s ekvivalentnými článkami iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.


Spracovanie na základe oprávneného záujmu spoločnosti Datacar.

Spoločnosť DATACAR môže používať vaše Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu (Článok 6(1), bod f GDPR) alebo ekvivalentného článku iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť, takto:

 • Podvody a právne nároky. Spoločnosť Datacar v prípade nutnosti použije vaše Osobné údaje na účely prevencie alebo stíhania trestnej činnosti, ako sú podvody, a na účely uplatňovania právnych nárokov alebo obrany proti právnym nárokom.
 • Dotazníky a prieskumy. Spoločnosť Datacar vás môže požiadať o vyplnenie dotazníkov a prieskumov. Tieto dotazníky a prieskumy budú vo všeobecnosti navrhnuté tak, aby ste na ich otázky mohli odpovedať bez zadávania údajov použiteľných na vašu identifikáciu. Ak však do dotazníka alebo prieskumu predsa len zadáte takéto údaje, spoločnosť Datacar použije tieto Osobné údaje na zlepšovanie svojich produktov a služieb.
 • Plnenie zmlúv. Ak si od spoločnosti Datacar kúpite alebo plánujete kúpiť tovary alebo služby v mene podnikového zákazníka alebo ste iným spôsobom nominovanou kontaktnou osobou pre obchodný vzťah medzi podnikovým zákazníkom („Kontakt zákazníka“) a spoločnosťou Datacar, potom spoločnosť Datacar použije vaše Osobné údaje na tento účel. Aby sa predišlo pochybnostiam, toto zahŕňa kroky potrebné na vytvorenie relevantného obchodného vzťahu. V prípade, že existujúci Kontakt zákazníka informuje spoločnosť Datacar o tom, že ho nahradíte, spoločnosť Datacar vás bude od okamihu tohto oznámenia považovať za relevantný Kontakt zákazníka príslušného zákazníka, kým proti tomu nevznesiete námietku, ako je podrobnejšie uvedené nižšie.
 • Vytváranie anonymizovaných množín údajov. Spoločnosť Datacar bude anonymizovať Osobné údaje poskytnuté podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov na vytváranie anonymizovaných množín údajov, ktoré potom použije na zlepšovanie svojich produktov a služieb.
 • Prispôsobený obsah. Ak sa prihlásite na odber marketingovej komunikácie, ako sú napríklad bulletiny, brožúry alebo štúdie, od spoločnosti Datacar, spoločnosť Datacar bude zhromažďovať a ukladať detaily o spôsobe vašej interakcie s týmto obsahom, ktoré nám pomôžu pri vytváraní, vývoji, prevádzkovaní, poskytovaní a zlepšovaní našej komunikácie s vami. Tieto informácie sú agregované a slúžia spoločnosti Datacar ako pomôcka na poskytovanie užitočnejších informácií a na pochopenie, čo je pre vás najzaujímavejšie.
 • V záujme informovania o najnovších aktualizáciách a požiadania o spätnú väzbu. V rámci existujúceho obchodného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Datacar vás spoločnosť Datacar môže informovať tak, ako to povoľujú miestne zákony, o svojich produktoch alebo službách (vrátane webinárov, seminárov alebo podujatí), ktoré sú podobné alebo súvisia s produktmi a službami, ktoré ste si už kúpili alebo používali od spoločnosti Datacar. Ak sa okrem toho zúčastníte na webinári, seminári alebo podujatí spoločnosti Datacar, stiahnete alebo pozriete si štúdie, bulletiny, videá, bezplatné skúšobné verzie softvéru, prípadne si kúpite produkty alebo služby od spoločnosti Datacar, spoločnosť Datacar sa s vami môže skontaktovať a požiadať vás o spätnú väzbu v súvislosti so zlepšením relevantného materiálu, produktu alebo služby.


Právo na namietanie.

Proti používaniu svojich Osobných údajov spoločnosťou Datacar tak, ako je uvedené v tejto časti, môžete kedykoľvek namietať aktualizáciou svojich preferencií. Spoločnosť Datacar v takom prípade starostlivo skontrolujte vašu námietku a prestane s ďalším používaním relevantných informácií, ak len spoločnosť Datacar nemá pádny oprávnený dôvod na pokračovanie v používaní informácií a tento dôvod neprevýši vašu námietku alebo ak spoločnosť Datacar potrebuje tieto informácie na zaistenie, uplatnenie alebo obranu svojich právnych nárokov.
Spracovanie podľa príslušných miestnych zákonov. Ak to príslušné miestne zákony spoločnosti Datacar dovoľujú, spoločnosť Datacar použije informácie o vás, ktorých časť tvoria vaše Osobné údaje, na nasledujúce obchodné účely:

 • organizovanie online fór alebo webinárov,
 • marketingové účely, ako je informovanie o najnovších produktoch a službách,
 • skontaktovanie sa s vami na ďalšie prediskutovanie vášho záujmu o služby a ponuky spoločnosti Datacar,
 • pomoc spoločnosti Datacar pri vytváraní, vývoji, prevádzkovaní, poskytovaní a zlepšovaní služieb, produktov, obsahu a inzercie a zlepšovaní, inovovaní alebo rozširovaní služieb alebo zariadení vlastnených, vyrobených alebo riadených spoločnosťou Datacar či vyrobených pre spoločnosť Datacar,
 • poskytovanie prispôsobenejších informácií pre vás,
 • ochrana pred stratou,
 • zabezpečenie účtov a sietí,
 • interné účely ako audit, analýza a výskum na zlepšovanie produktov alebo služieb spoločnosti Datacar,
 • overenie vašej identity a výber vhodných služieb,
 • zisťovanie incidentov zabezpečenia, ochrana proti škodlivým, nekalým, podvodným alebo nelegálnym aktivitám a stíhanie osôb zodpovedných za tieto aktivity,
 • ladenie na identifikáciu a opravu chýb zhoršujúcich existujúcu zamýšľanú funkčnosť,
 • uskutočňovanie interného výskumu na technologický vývoj a demonštráciu,
 • uskutočňovanie aktivít na overenie alebo údržbu kvality alebo bezpečnosti služieb alebo zariadení vlastnených, vyrobených alebo riadených spoločnosťou Datacar, prípadne vyrobených pre spoločnosť Datacar.


3. SPRACOVANIE NA ZÁKLADE SÚHLASU

V nasledujúcich prípadoch spoločnosť Datacar bude spracúvať vaše Osobné údaje, ak ste jej udelili predchádzajúci súhlas na konkrétne navrhované spracovanie vašich Osobných údajov (Článok 6(1) bod a GDPR) alebo podľa ekvivalentného článku iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.


Novinky o produktoch a službách spoločnosti Datacar.

Na základe príslušného ustanovenia a vášho súhlasu spoločnosť Datacar môže použiť vaše meno, e-mailovú a poštovú adresu, telefónne číslo, funkciu a základné informácie o vašom zamestnávateľovi (názov, adresu a odvetvie), ako aj profil interakcií na základe predchádzajúcich interakcií so spoločnosťou Datacar (predchádzajúce nákupy, účasť na webinároch, seminároch alebo podujatiach, prípadne používanie (webových) služieb – ďalšie podrobnosti o tejto téme je možné nájsť vo Vyhlásení o súboroch cookie na relevantnej webovej stránke spoločnosti Datacar), aby ste mali prehľad o najnovších produktoch, aktualizáciách softvéru, inováciách softvéru, špeciálnych ponukách a ďalších informáciách o softvéri a službách spoločnosti Datacar (vrátane marketingových bulletinov), ako aj o podujatiach spoločnosti Datacar a aby sa na webových lokalitách spoločnosti Datacar zobrazoval relevantný obsah. V súvislosti s týmito marketingovými aktivitami môže spoločnosť Datacar poskytovať hašované ID používateľa sociálnym sieťam prevádzkovaným treťou stranou alebo iným webovým ponukám (ako je, LinkedIn, Facebook alebo Google), kde sa tieto informácie porovnávajú s údajmi sociálnych sietí alebo vlastnými databázami webových ponúk, aby sa vám zobrazovali relevantnejšie informácie.


Odvolanie súhlasu udeleného podľa tohto dokumentu.

Svoj súhlas udelený podľa tohto dokumentu môžete kedykoľvek odvolať zrušením odberu. Spoločnosť Datacar v prípade odvolania súhlasu nebude viac spracúvať Osobné údaje na základe tohto súhlasu, ak to len od nej nebude vyžadovať zákon. Ak si spoločnosť Datacar musí ponechať vaše Osobné údaje zo zákonných dôvodov, vaše Osobné údaje budú vylúčené z ďalšieho spracovania a spoločnosť Datacar si ich ponechá len na obdobie požadované zákonom. Takéto odvolanie súhlasu však nemá žiadny účinok na spracovanie osobných údajov spoločnosťou Datacar v minulosti pred odvolaním súhlasu. Ak okrem toho využitie ponuky spoločnosti Datacar vyžaduje váš predchádzajúci súhlas, spoločnosť Datacar už po vašom odvolaní nebude (viac) môcť poskytovať relevantnú službu, ponuku alebo podujatie.


4. SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ NÁSTROJE

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií a akékoľvek používanie týchto informácií sú ďalej opísané vo vyhlásení o súboroch cookie spoločnosti Datacar. Svoje preferencie v súvislosti so súbormi cookie môžete uplatňovať tak, ako je uvedené v tomto vyhlásení, ku ktorému získate prístup po kliknutí na prepojenie v pätičke domovskej stránky www.datacar.sk.

Cookies a uchovávanie informácií na vašom počítači

ČO SÚ COOKIES?

Ide o malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je potrebné prihlasovanie. Vďaka cookies si môžu stránky taktiež zapamätať rôzne nastavenia, ako je jazyk, font a ďalšie možnosti, ktoré ste si pre zobrazenie stránok sami zvolili. To je dôvod, prečo sú cookies umiestňované na váš počítač.

Na čo využívame cookies na tomto webe?

Cookies možno rozdeliť podľa ich trvania a podľa toho, kto ich na počítač umiestňuje. Podľa ich trvania možno rozdeliť na dve kategórie:

 • Krátkodobé (session cookie) – zostávajú vo vašom prehliadači do zatvorenia prehliadača, potom sa vymažú.
 • Dlhodobé (persistent cookie) – zostávajú uložené v prehliadači dlhú dobu (záleží na nastavení prehliadača a nastavenia cookie) alebo kým ich ručne nevymažete.

Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva možno rozdeliť cookies na dve kategórie:

 • Cookie prvej strany (first party cookie) – vytvára ich priamo webová stránka alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webu.
 • Cookie tretích strán (third party cookie) – sú to najčastejšie cookies reklamných systémov, widgetov sociálnych sietí alebo vložených videí.

Na tomto webe používame tieto cookies:

 • Technické (prvej strany, krátkodobé) – sú nevyhnutné na zabezpečenie elementárnej funkcie stránok, tj. vloženie produktov do košíka, proces nákupu a zobrazenie verzie stránky vyžadujúcej javascript alebo bez neho.
 • Google Analytics (prvej strany, dlhodobé) – aby sme vám mohli stránky lepšie prispôsobiť, využívame na meranie anonymných dát o správaní užívateľov nástroj Google Analytics.
 • Facebook (tretej strany, krátkodobé aj dlhodobé) – umiestňuje ich Facebook tlačidlo na tomto webe.
 • AdWords (prvej strany, dlhodobé) – na marketingové účely a vyhodnotenie našich reklamných kampaní.

Cookies nikdy nepoužívame na to, aby sme vás osobne identifikovali, a nikdy do nich neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

AKO MOžnO UPRAVIŤ VYUŽÍVANIE COOKIES

Všetky cookies, ktoré už na vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov tiež ponúka možnosť blokovania umiestňovania cookies na váš počítač, v takom prípade ale nebudete môcť využiť všetky online služby. Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

Chrome
Firefox
Opera
Android

VYUŽITIE GOOGLE ANALYTICS

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o užívaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Kvôli ochrane vášho súkromia sme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala IP adresu.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google,
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zhliadnutých produktov),
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát).

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.


Ako zabrániť sledovaniu Google Analytics Ak chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástroja Google Analytics, môžete k tomu využiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Tento plugin je potrebné stiahnuť a nainštalovať do vášho prehliadača.